Mobili versija | Apie | Visos naujienos | RSS | Kontaktai | Paslaugos
 
Jūs esate čia: Pradžia » Visos temos » Mokslas » Žmogus ir medicina
 
 

Paieška archyve atlikta pagal tokius paieškos parametrus:

Rubrika: „Visos rubrikos“

Tipas: Pažintiniai straipsniai

Laikotarpis: Nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31

Rikiavimas: Naujausi pagal datą

Norėdami lengviau surasti dominantį įrašą, naudokitės archyvo rikiavimo ir rūšiavimo funkcijomis arba keiskite paieškos parametrus

visi straipsniai video
Archyvo rikiavimo ir rūšiavimo funkcijos
komentuojami skaitomiausi rekomenduojami naujausi
 
 
(0) 2013-11-30 0
<p style="font-style:italic"> ŽIV-1, vi­ru­sas, su­ke­lian­tis AIDS, gar­sė­ja sa­vo su­ge­bė­ji­mu iš­si­suk­ti nuo imu­ni­nės sis­te­mos. Nau­jas ty­ri­mas ro­do, kad š
(4) 2013-11-24 0
Ne­tik­ri pri­si­mi­ni­mai bū­din­gi vi­siems. Net­gi žmo­nės su iš­skir­ti­ne at­min­ti­mi kar­tais iš­si­gal­vo­ja, to ne­su­vok­da­mi
(61) 2013-11-15 3
<p style="font-style:italic"> Du perskaityti straipsniai sukėlė minčių apie mirtį bendrai ir mirties bausmę konkrečiai. Klausimas, aišku, kiek filosofinis, tad leidau sau pažvelgti ir parody
(3) 2013-11-14 5
<p style="font-style:italic"> Lap­kri­čio 14d. – Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na, mi­ni­ma per ka­na­die­čio Fre­­de­ri­ko Ban­tin­go gim­ta­die­nį. Šie­met su­kan­ka 90
(7) 2013-11-08 6
<p style="font-style:italic"> Pa­skelb­tas nau­jas Mais­to ir vais­tų ad­mi­ni­stra­ci­jos (FDA) pa­siū­ly­mas ri­bo­ti trans rie­ba­lus ga­li tap­ti pa­bai­ga to, kas ka­dai
(0) 2013-11-06 0
Krū­tys pa­pras­tai sen­sta grei­čiau, nei li­kęs mo­ters kū­nas. Taip ro­do sis­te­ma, ga­lin­ti tap­ti tik­sliau­siu žmo­gaus am­žiaus nu­sta­ty­mo iš krau­jo ar au­di
(18) 2013-11-04 0
<p style="font-style:italic"> At­­si­­ra­­dus dau­­giau iš­­tek­­lių, dau­­gu­­ma gy­­vū­­nų ve­­da dau­­giau pa­­li­­kuo­­nių, ta­­čiau žmo­­nių at­­ve­
(31) 2013-11-01 5
<p style="font-style:italic"> Me­di­ci­nos eks­per­tai sa­ko, kad ri­ba tarp gy­ve­ni­mo ir mir­ties nė­ra to­kia aiš­ki, kaip ka­dai­se ma­ny­ta, ir reani­ma­ci­jos mok­slo p
(15) 2013-10-24 0
Iki 2020 me­tų ma­žiau­siai pu­sė ame­ri­kie­čių sirgs dia­be­tu ar bus prieš­dia­bet­in­ės būk­lės
(13) 2013-10-13 5
<p style="font-style:italic">Nuo už­gniauž­tų pri­si­mi­ni­mų iki ne­tei­sin­gų liu­di­nin­kų pa­ro­dy­mų, psi­cho­lo­gė <strong>Elizabeth Loftus</strong> pa­gar­sė­jo da
(1) 2013-10-12 8
<p style="font-style:italic">Pastaraisiais metais padaryti atradimai parodė, kad ŽIV kai kuriems pacientams gali būti visiškai išnaikintas. Dabar mokslininkai stengiasi galiausiai rasti vaistą,
(1) 2013-10-10 1
<p style="font-style:italic">Mais­to ruo­ši­mo ir val­gy­mo bū­dų is­to­ri­niai po­ky­čiai dra­ma­tiš­kai pa­kei­tė visuomenės svei­ka­tą.</p>
(10) 2013-10-02 4
<p style="font-style:italic"> Daug gy­vū­nų pa­de­da ki­tiems sa­vo gru­pės na­riams, daž­nai net­gi savo ne­nau­dai. Šia­me trum­pa­me kur­se pa­si­aiš­kin­si­me, kaip to
(46) 2013-09-29 4
<p style="font-style:italic"> Is­to­ri­ja apie ša­lies pas­tan­gas ko­vo­je prieš al­ko­ho­liz­mą ir ko­dėl val­džia tiek ma­žai nu­vei­kė </p>
(6) 2013-09-21 2
<p style="font-style:italic">Šir­dies krau­ja­gys­lių su­sir­gi­mams šie­nau­jant tiek bri­tus, tiek lie­tu­vius, ver­ta dar­syk žvilg­te­lė­ti į jų prie­žas­tis ir pre­ven