Mobili versija | Apie | Visos naujienos | RSS | Kontaktai | Paslaugos
 
Jūs esate čia: Pradžia » Visos temos » Technologijos » Statybų pasaulyje

Statysime tik energiją taupančius namus

2013-09-30 (21) Rekomenduoja   (2) Perskaitymai (220)
    Share

Lie­tu­vo­je maž­daug pu­sė su­nau­do­tos ener­gi­jos ten­ka pa­sta­tams. Sie­kiant ma­žin­ti ener­gi­jos var­to­ji­mą, vi­sa ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ka bus pe­ro­rien­tuo­ja­ma į ener­ge­tiš­kai efek­ty­vių pa­sta­tų sta­ty­bą ir se­nų­jų mo­der­ni­za­vi­mą, praneša portalas lzinios.lt.

Ener­gi­nio pa­sta­tų efek­ty­vu­mo kla­si­fi­ka­ci­ja Lie­tu­vo­je par­eng­ta pa­gal Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Ta­ry­bos di­rek­ty­vų rei­ka­la­vi­mus. 

Pa­sta­tai, re­mian­tis Lie­tu­vos sta­ty­bos tech­ni­niu reg­la­men­tu, skirs­to­mi į 7 pa­grin­di­nes ener­gi­nio nau­din­gu­mo kla­ses – A, B, C, D, E, F, G.

Lie­tu­vo­je šiais me­tais dar ga­li­ma sta­ty­ti nau­jus C ener­gi­nei kla­sei pri­ski­ria­mus pa­sta­tus. Nuo 2014-ųjų bus lei­džia­ma sta­ty­ti ne že­mes­nę nei B ener­gi­nio nau­din­gu­mo kla­sę ati­tin­kan­čius, o jau nuo 2016 me­tų - tik A kla­sės pa­sta­tus.

Pa­sak R.Si­ma­na­vi­čiaus, ly­gi­nant že­mes­nių kla­sių pa­sta­tų ener­gi­jos su­var­to­ji­mo ro­dik­lius su va­di­na­mai­siais pa­sy­viais na­mais ar­ba A++, jie ga­li skir­tis apie 10 kar­tų.

Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, tai di­džiu­lis skir­tu­mas tiek sta­ty­bų tech­no­lo­gi­jų, tiek pro­ce­sų po­žiū­riu, nes yra nu­ma­ty­ti pri­va­lo­mi rei­ka­la­vi­mai, be ku­rių pa­sta­ty­ti A++ ener­gi­nės kla­sės pa­sta­to be­veik ne­įma­no­ma.

Verta skaityti! Verta skaityti!
(15)
Neverta skaityti!
(0)
Reitingas
(2)
Komentarai (21)
Komentuoti gali tik registruoti vartotojai
Naujausi įrašai

Įdomiausi

Paros
75(6)
45(0)
43(4)
21(2)
14(0)
14(3)
14(1)
Savaitės
126(36)
91(7)
69(9)
59(0)
Mėnesio
120(15)
115(24)
102(5)
89(8)