Mobili versija | Apie | Visos naujienos | RSS | Kontaktai | Paslaugos
 

Įdomus faktas

Didžiausia pasaulyje komerciškai platinama kortų kaladė yra daugiau nei 8 pėdų ilgio.

TOP 5

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
Jūs esate čia: Pradžia » Visos temos
Nusiųskite patikusią informaciją savo draugams
Siunčiamame laiške bus nurodyta tokia straipsnio informacija
<i>Lygiai prieš 70 me­tų, 1946 me­tų spa­lio 1 d., baig­tas Niurn­ber­go pro­ce­sas. Po dvie­jų sa­vai­čių ant de­šim­ties Tre­čio­jo rei­cho ly­de­rių kak­lų JAV ar­mi­jos ser­žan­to John Clarence Woodso užner­tos kil­pos žy­mė­jo at­pil­do ne­iš­ven­gia­mu­mą žmo­nėms, vyk­džiu­siems bai­siau­sius nu­si­kal­ti­mus prieš žmo­ni­ją.<br/>Pro­ce­so me­tu su kal­ti­na­mai­siais nuo­lat dir­bo ne tik tei­si­nin­kai, bet ir psi­cho­lo­gai – visi be išim­ties no­rė­jo su­ži­noti, ko­kie bu­vo žmo­nės, da­vę įsa­ky­mus tan­kų vikš­rais traiš­ky­ti, sių­sti į du­jų ka­me­ras, šau­dy­ti, kar­ti ir gy­vus de­gin­ti mi­li­jo­nus žmo­nių? Kur­da­mi na­cių va­dų psi­cho­lo­gi­nius port­re­tus, psi­cho­lo­gai sten­gėsi su­pras­ti, kaip žmo­gė­driš­ki jų pla­nai ras­da­vo­si.</i>
Adresai
(Būtina)
El.pašto adresai, kuriais norite siųsti šią nuorodą.
1.
2.
3.
4.
5.
(Būtina)
Jūsų el.pašto adresas.
Jei norite, galite įrašyti savo komentarą